شاغل

میوه

shaghel

1

پرتقال جنوب

1397-12-21

قیمت 6,200 تومان

قیمت قبل 6,900 تومان

1397-12-05

اختلاف

-,700 تومان

shaghel

2

سیب زرد

1397-12-27

قیمت 6,950 تومان

قیمت قبل 6,800 تومان

1397-12-14

اختلاف

150 تومان

shaghel

3

نارنگی

1397-12-27

قیمت 6,900 تومان

قیمت قبل 5,900 تومان

1397-11-28

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

4

لیمو شیرین

1397-12-27

قیمت 4,400 تومان

قیمت قبل 4,100 تومان

1397-12-26

اختلاف

300 تومان

shaghel

5

سیب قرمز

1397-12-27

قیمت 6,600 تومان

قیمت قبل 6,400 تومان

1397-12-14

اختلاف

200 تومان

shaghel

6

خیار

1397-12-27

قیمت 5,900 تومان

قیمت قبل 5,600 تومان

1397-12-26

اختلاف

300 تومان

shaghel

7

انار

1397-12-21

قیمت 6,700 تومان

قیمت قبل 6,200 تومان

1397-11-28

اختلاف

500 تومان

shaghel

8

موز

1397-12-27

قیمت 10,800 تومان

قیمت قبل 9,950 تومان

1397-12-26

اختلاف

850 تومان

shaghel

9

کیوی

1397-12-27

قیمت 6,800 تومان

قیمت قبل 6,700 تومان

1397-12-18

اختلاف

100 تومان

shaghel

108

انگور

1397-11-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 5,700 تومان

1397-11-08

اختلاف

-1,200 تومان

shaghel

112

خرمالو

1397-12-05

قیمت 6,900 تومان

قیمت قبل 6,400 تومان

1397-10-23

اختلاف

500 تومان

shaghel

116

لیمو ترش

1397-12-27

قیمت 4,700 تومان

قیمت قبل 4,800 تومان

1397-12-18

اختلاف

-,100 تومان

shaghel

119

پرتقال شمال

1397-12-27

قیمت 4,750 تومان

قیمت قبل 4,650 تومان

1397-12-18

اختلاف

100 تومان

shaghel

129

ازگیل

1397-11-02

قیمت 6,400 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

6,400 تومان

shaghel

132

توت فرنگی

1397-12-27

قیمت 14,000 تومان

قیمت قبل 15,000 تومان

1397-12-18

اختلاف

-1,000 تومان

shaghel

133

گلابی

1397-11-13

قیمت 5,700 تومان

قیمت قبل 6,000 تومان

1397-11-02

اختلاف

-,300 تومان

shaghel

134

سیب سبز

1397-12-21

قیمت 6,900 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

6,900 تومان

صیفی جات

shaghel

10

کاهو

1397-12-27

قیمت 5,000 تومان

قیمت قبل 4,800 تومان

1397-12-26

اختلاف

200 تومان

shaghel

12

گوجه فرنگی

1397-12-27

قیمت 4,400 تومان

قیمت قبل 4,500 تومان

1397-12-18

اختلاف

-,100 تومان

shaghel

13

سیب زمینی

1397-12-27

قیمت 3,900 تومان

قیمت قبل 3,600 تومان

1397-12-26

اختلاف

300 تومان

shaghel

14

پیاز

1397-12-27

قیمت 4,950 تومان

قیمت قبل 4,700 تومان

1397-12-26

اختلاف

250 تومان

shaghel

15

کلم سفید

1397-12-27

قیمت 4,000 تومان

قیمت قبل 3,400 تومان

1397-12-26

اختلاف

600 تومان

shaghel

16

گل کلم

1397-12-27

قیمت 2,900 تومان

قیمت قبل 2,700 تومان

1397-11-28

اختلاف

200 تومان

shaghel

17

کرفس

1397-12-27

قیمت 2,400 تومان

قیمت قبل 2,100 تومان

1397-12-14

اختلاف

300 تومان

shaghel

18

فلفل دلمه سبز

1397-12-27

قیمت 8,700 تومان

قیمت قبل 8,950 تومان

1397-12-26

اختلاف

-,250 تومان

shaghel

19

شلغم

1397-12-27

قیمت 1,700 تومان

قیمت قبل 1,800 تومان

1397-12-13

اختلاف

-,100 تومان

shaghel

20

چغندر

1397-12-27

قیمت 4,890 تومان

قیمت قبل 4,980 تومان

1397-12-26

اختلاف

-90 تومان

shaghel

21

بادمجان معمولی

1397-12-27

قیمت 3,650 تومان

قیمت قبل 3,400 تومان

1397-12-13

اختلاف

250 تومان

shaghel

22

هویح

1397-12-27

قیمت 2,400 تومان

قیمت قبل 2,100 تومان

1397-12-26

اختلاف

300 تومان

shaghel

23

سبزی خوردن

1397-12-27

قیمت 3,600 تومان

قیمت قبل 3,500 تومان

1397-12-12

اختلاف

100 تومان

shaghel

24

لوبیا سبز

1397-12-27

قیمت 4,300 تومان

قیمت قبل 4,600 تومان

1397-12-26

اختلاف

-,300 تومان

shaghel

25

بلال

1397-12-12

قیمت 6,200 تومان

قیمت قبل 4,200 تومان

1397-11-29

اختلاف

2,000 تومان

shaghel

113

سیر

1397-12-27

قیمت 6,200 تومان

قیمت قبل 5,500 تومان

1397-11-01

اختلاف

700 تومان

shaghel

114

ترب سفید

1397-12-27

قیمت 1,600 تومان

قیمت قبل 1,900 تومان

1397-11-28

اختلاف

-,300 تومان

shaghel

115

کلم قمری

1397-12-27

قیمت 2,000 تومان

قیمت قبل 5,300 تومان

1397-12-18

اختلاف

-3,300 تومان

shaghel

117

کلم قرمز

1397-12-27

قیمت 5,000 تومان

قیمت قبل 5,300 تومان

1397-12-26

اختلاف

-,300 تومان

shaghel

118

کدو سبز

1397-12-27

قیمت 4,600 تومان

قیمت قبل 4,700 تومان

1397-12-18

اختلاف

-,100 تومان

shaghel

128

کلم بروکلی

1397-12-27

قیمت 4,200 تومان

قیمت قبل 4,300 تومان

1397-11-08

اختلاف

-,100 تومان

پروتئین

shaghel

26

گوشت گوساله هر کیلو

1397-12-27

قیمت 95,000 تومان

قیمت قبل 85,500 تومان

1397-12-14

اختلاف

9,500 تومان

shaghel

27

گوشت گوسفندی هر کیلو

1397-12-14

قیمت 49,000 تومان

قیمت قبل 48,000 تومان

1397-11-18

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

28

گوشت چرخ کرده مخلوط هر کیلو

1397-12-27

قیمت 69,000 تومان

قیمت قبل 61,300 تومان

1397-12-14

اختلاف

7,700 تومان

shaghel

29

مرغ معمولی درسته هر کیلو

1397-12-27

قیمت 17,000 تومان

قیمت قبل 17,600 تومان

1397-12-26

اختلاف

-,600 تومان

shaghel

30

ماهی قزل آلا هر کیلو

1397-12-27

قیمت 36,000 تومان

قیمت قبل 37,000 تومان

1397-12-21

اختلاف

-1,000 تومان

shaghel

31

سوسیس

1397-12-27

قیمت 19,000 تومان

قیمت قبل 18,500 تومان

1397-12-04

اختلاف

500 تومان

shaghel

32

کالباس

1397-12-27

قیمت 26,900 تومان

قیمت قبل 26,500 تومان

1397-11-30

اختلاف

400 تومان

shaghel

33

تخم مرغ هر شانه سی عددی

1397-12-27

قیمت 13,800 تومان

قیمت قبل 16,300 تومان

1397-11-27

اختلاف

-2,500 تومان

shaghel

100

جگر گوسفند یک کیلو

1397-12-27

قیمت 109,000 تومان

قیمت قبل 120,000 تومان

1397-11-29

اختلاف

-11,000 تومان

shaghel

101

کله پاچه یک دست خام

1397-12-27

قیمت 144,000 تومان

قیمت قبل 80,000 تومان

1397-11-18

اختلاف

64,000 تومان

shaghel

102

سیراب شیردان یک دست

1397-12-27

قیمت 33,000 تومان

قیمت قبل 24,000 تومان

1397-11-23

اختلاف

9,000 تومان

shaghel

103

قارچ هر کیلو

1397-12-27

قیمت 15,000 تومان

قیمت قبل 9,900 تومان

1397-12-05

اختلاف

5,100 تومان

shaghel

124

مرغ منجمد هر کیلو

1397-12-27

قیمت 10,500 تومان

قیمت قبل 8,900 تومان

1397-11-08

اختلاف

1,600 تومان

shaghel

125

گوشت منجمد هر کیلو

1397-11-09

قیمت 28,500 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

28,500 تومان

shaghel

126

جگر مرغ هر کیلو

1397-12-27

قیمت 19,500 تومان

قیمت قبل 13,500 تومان

1397-11-18

اختلاف

6,000 تومان

نوشیدنی

shaghel

34

نوشابه خانواده 1/5 لیتری

1397-12-27

قیمت 4,400 تومان

قیمت قبل 1,800 تومان

1397-10-29

اختلاف

2,600 تومان

shaghel

35

آب معدنی بزرگ 1 لیتری

1397-12-27

قیمت 1,800 تومان

قیمت قبل 2,000 تومان

1397-10-08

اختلاف

-,200 تومان

shaghel

36

ماءالشعیر1/5 لیتری

1397-12-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 4,750 تومان

1397-10-13

اختلاف

-,250 تومان

shaghel

38

دوغ 1/5 لیتری

1397-12-27

قیمت 5,200 تومان

قیمت قبل 5,100 تومان

1397-10-11

اختلاف

100 تومان

لبنیات

shaghel

37

شیر یک لیتری

1397-12-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 4,300 تومان

1397-11-28

اختلاف

200 تومان

shaghel

39

ماست دبه ای 2 کیلویی

1397-12-27

قیمت 11,300 تومان

قیمت قبل 13,300 تومان

1397-10-13

اختلاف

-2,000 تومان

shaghel

40

پنیر 300 گرمی

1397-12-27

قیمت 5,750 تومان

قیمت قبل 5,700 تومان

1397-10-15

اختلاف

50 تومان

shaghel

41

کره 100گرمی

1397-12-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

4,500 تومان

shaghel

42

خامه 200 گرمی

1397-12-27

قیمت 4,300 تومان

قیمت قبل 4,000 تومان

1397-10-15

اختلاف

300 تومان

shaghel

43

کشک380 گرمی

1397-12-27

قیمت 9,400 تومان

قیمت قبل 5,200 تومان

1397-10-17

اختلاف

4,200 تومان

حبوبات

shaghel

44

نخود هر کیلو

1397-12-27

قیمت 8,300 تومان

قیمت قبل 8,100 تومان

1397-12-13

اختلاف

200 تومان

shaghel

45

لوبیا چیتی هر کیلو

1397-12-27

قیمت 12,500 تومان

قیمت قبل 11,500 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

46

لوبیا سفید هر کیلو

1397-12-27

قیمت 15,900 تومان

قیمت قبل 14,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,900 تومان

shaghel

47

عدس هر کیلو

1397-12-27

قیمت 6,800 تومان

قیمت قبل 5,400 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,400 تومان

shaghel

48

دال عدس

1397-12-27

قیمت 6,400 تومان

قیمت قبل 5,500 تومان

1397-12-13

اختلاف

900 تومان

shaghel

49

لپه هر کیلو

1397-12-27

قیمت 9,700 تومان

قیمت قبل 8,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,700 تومان

shaghel

50

ماش هر کیلو

1397-12-27

قیمت 16,800 تومان

قیمت قبل 15,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,800 تومان

shaghel

127

لوبیا قرمز هر کیلو

1397-12-27

قیمت 10,500 تومان

قیمت قبل 8,800 تومان

1397-12-13

اختلاف

1,700 تومان

آجیل و خشکبار

shaghel

52

پسته هر کیلو

1397-12-27

قیمت 185,000 تومان

قیمت قبل 175,000 تومان

1397-10-15

اختلاف

10,000 تومان

shaghel

53

گردو پوست کنده هر کیلو

1397-12-27

قیمت 125,000 تومان

قیمت قبل 100,000 تومان

1397-10-06

اختلاف

25,000 تومان

shaghel

54

بادام هر کیلو

1397-12-27

قیمت 117,000 تومان

قیمت قبل 117,000 تومان

1397-10-17

اختلاف

0 تومان

shaghel

55

تخمه آفتابگردان هر کیلو

1397-12-27

قیمت 19,900 تومان

قیمت قبل 19,900 تومان

1397-10-15

اختلاف

0 تومان

shaghel

56

زرشک هر کیلو

1397-12-27

قیمت 47,000 تومان

قیمت قبل 44,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

3,000 تومان

shaghel

58

زعفران هر مثقال

1397-12-27

قیمت 53,800 تومان

قیمت قبل 51,000 تومان

1397-10-09

اختلاف

2,800 تومان

خوار و بار

shaghel

59

برنج تایلندی هر کیلوگرم

1397-12-27

قیمت 5,800 تومان

قیمت قبل 5,700 تومان

1397-12-21

اختلاف

100 تومان

shaghel

60

برنح داخلی هر کیلوگرم

1397-12-27

قیمت 15,700 تومان

قیمت قبل 13,700 تومان

1397-12-21

اختلاف

2,000 تومان

shaghel

61

چای خشک ایرانی 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 19,500 تومان

قیمت قبل 25,500 تومان

1397-12-04

اختلاف

-6,000 تومان

shaghel

62

چای خشک خارجی 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 31,000 تومان

قیمت قبل 25,500 تومان

1397-12-04

اختلاف

5,500 تومان

shaghel

63

قند 900 گرمی

1397-12-13

قیمت 6,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

6,000 تومان

shaghel

64

شکر 900 گرمی

1397-12-12

قیمت 4,050 تومان

قیمت قبل 4,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

50 تومان

shaghel

65

ماکارانی700 گرمی

1397-12-27

قیمت 2,800 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,800 تومان

shaghel

66

روغن مایع 1350 گرمی

1397-12-27

قیمت 11,400 تومان

قیمت قبل 11,050 تومان

1397-10-27

اختلاف

350 تومان

shaghel

67

روعن جامد 5 کیلوگرمی

1397-12-21

قیمت 36,600 تومان

قیمت قبل 38,600 تومان

1397-10-06

اختلاف

-2,000 تومان

shaghel

68

تن ماهی 180 گرمی

1397-12-27

قیمت 8,900 تومان

قیمت قبل 7,900 تومان

1397-11-28

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

69

خرما رطب 750 گرمی

1397-12-27

قیمت 25,000 تومان

قیمت قبل 21,500 تومان

1397-12-21

اختلاف

3,500 تومان

shaghel

70

رب گوجه فرنگی 800 گرمی

1397-12-27

قیمت 18,500 تومان

قیمت قبل 15,500 تومان

1397-10-27

اختلاف

3,000 تومان

shaghel

71

خیلرشور 670 گرمی

1397-12-27

قیمت 8,830 تومان

قیمت قبل 7,500 تومان

1397-10-11

اختلاف

1,330 تومان

shaghel

72

سس مایونز 480 گرمی

1397-12-27

قیمت 7,700 تومان

قیمت قبل 7,200 تومان

1397-10-09

اختلاف

500 تومان

shaghel

73

سس کچ آپ 660 گرمی

1397-12-27

قیمت 9,900 تومان

قیمت قبل 9,500 تومان

1397-12-21

اختلاف

400 تومان

shaghel

74

روغن زیتون 1000میلی لیتر

1397-12-27

قیمت 59,000 تومان

قیمت قبل 58,700 تومان

1397-10-09

اختلاف

300 تومان

shaghel

75

سرکه 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 4,600 تومان

قیمت قبل 3,500 تومان

1397-10-18

اختلاف

1,100 تومان

shaghel

76

آبلیمو 420 گرمی

1397-12-27

قیمت 7,300 تومان

قیمت قبل 4,800 تومان

1397-12-21

اختلاف

2,500 تومان

shaghel

77

مربا 225 گرمی

1397-12-27

قیمت 4,800 تومان

قیمت قبل 4,300 تومان

1397-12-21

اختلاف

500 تومان

shaghel

78

عسل 270 گرمی

1397-12-27

قیمت 13,500 تومان

قیمت قبل 12,150 تومان

1397-10-12

اختلاف

1,350 تومان

shaghel

79

نان لواش هر عدد

1397-12-27

قیمت 210 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

210 تومان

shaghel

80

نان سنگک هر عدد

1397-12-27

قیمت 1,500 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,500 تومان

shaghel

81

نان تافتون هر عدد

1397-12-27

قیمت 800 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

800 تومان

shaghel

82

نان بربری هر عدد

1397-12-27

قیمت 1,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

97

نمک تصفیه شده 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 1,200 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,200 تومان

shaghel

98

زردچوبه 75 گرمی

1397-12-27

قیمت 4,800 تومان

قیمت قبل 16,500 تومان

1397-11-16

اختلاف

-11,700 تومان

shaghel

99

فلفل سیاه 100 گرمی

1397-12-27

قیمت 16,500 تومان

قیمت قبل 11,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

5,500 تومان

shaghel

104

برنج هندی هر کیلوگرم

1397-12-27

قیمت 7,800 تومان

قیمت قبل 8,000 تومان

1397-12-26

اختلاف

-,200 تومان

shaghel

105

برنج پاکستانی هر کیلوگرم

1397-12-27

قیمت 8,200 تومان

قیمت قبل 7,200 تومان

1397-10-12

اختلاف

1,000 تومان

بهداشتی و شوینده ها

shaghel

83

دستمال کاغذی 200 برگی جعبه دار

1397-12-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 4,400 تومان

1397-10-27

اختلاف

100 تومان

shaghel

84

نوار بهداشتی معمولی 10 عددی

1397-12-27

قیمت 5,760 تومان

قیمت قبل 5,000 تومان

1397-10-11

اختلاف

760 تومان

shaghel

85

پوشک بچه

1397-12-27

قیمت 58,000 تومان

قیمت قبل 57,000 تومان

1397-10-09

اختلاف

1,000 تومان

shaghel

87

مایع ظرفشویی 4 لیتری

1397-10-27

قیمت 23,900 تومان

قیمت قبل 20,000 تومان

1397-10-09

اختلاف

3,900 تومان

shaghel

88

مایع لباسشویی 3 لیتری

1397-10-27

قیمت 28,600 تومان

قیمت قبل 20,000 تومان

1397-10-09

اختلاف

8,600 تومان

shaghel

89

مایع دستشویی 3,750 لیتری

1397-12-27

قیمت 32,000 تومان

قیمت قبل 20,000 تومان

1397-10-09

اختلاف

12,000 تومان

shaghel

90

خمیر دندان 80 گرمی

1397-12-27

قیمت 5,500 تومان

قیمت قبل 3,325 تومان

1397-12-21

اختلاف

2,175 تومان

shaghel

91

شامپو تخم مرغی

1397-12-27

قیمت 4,500 تومان

قیمت قبل 2,750 تومان

1397-10-11

اختلاف

1,750 تومان

shaghel

92

صابون هر عدد

1397-12-27

قیمت 5,499 تومان

قیمت قبل 2,650 تومان

1397-10-09

اختلاف

2,849 تومان

shaghel

93

پودر دست 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 4,390 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

4,390 تومان

shaghel

94

پودرماشین 500 گرمی

1397-12-27

قیمت 5,900 تومان

قیمت قبل 5,200 تومان

1397-10-09

اختلاف

700 تومان

shaghel

95

مایع ضدعفونی کننده و بیرنگ کننده 4 لیتری

1397-12-27

قیمت 12,399 تومان

قیمت قبل 12,399 تومان

1397-10-11

اختلاف

0 تومان

shaghel

122

مایع دستشویی 4 لیتری

1397-10-27

قیمت 21,600 تومان

قیمت قبل 21,600 تومان

1397-10-11

اختلاف

0 تومان

shaghel

136

مایع ظرفشویی لیتری 3,750

1397-12-27

قیمت 30,500 تومان

قیمت قبل 25,560 تومان

1397-12-21

اختلاف

4,940 تومان

shaghel

137

مایع لباسشویی2,700 لیتری

1397-12-27

قیمت 40,000 تومان

قیمت قبل 39,900 تومان

1397-12-21

اختلاف

100 تومان